Назар аударыңыз! Қосымшамен байланыс жасау үзілді. Қайта қосуды күтіңіз.

Барлық тапсырыс берушілерге!


2022 жылғы 18 мамырда веб-порталда егер «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңда белгіленген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу үшін мерзім өтпеген болса, яғни Өнім беруші шартқа қол қойған күннен бастап 15 жұмыс күні өтпеген болса, «Өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімдері туралы талаптарды уақтылы орындамады» негіздемесі бойынша өнім берушіні ЖҚТ-ға қосуға арналған өтінімдерді жасауға тыйым салу бөлігінде пысықтау іске асырылды.